آزمایشگاه میکروبیولوژی

تشخیص و کشت انواع باکتری ها، ویروس ها، قارچ و مخمر وتعیین نوع و حد مجاز میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی  فراورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی وخوراک دام و طیور از مهمترین فعالیت های بخش میکروبیولوژی می باشد؛ که با بهره گیری از کادر متخصص با بیش از 100 نوع محیط کشت(Microbial Media)  اختصاصی و افتراقی امکان کنترل میکروبی را در زمینه های مختلف به شرح ذیل دارد :

 • سنجش کپک و مخمر  Yeast & Mold
 • جستجوی سالمونلا   Salmonella
 • جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس   aureus Staphylococcus 
 • جستجوی اشرشیاکلی Escherichia coli
 • آزمون انتروباکتریاسه  Enterobacter
 • آزمون باسیلوس سرئوس Bacillus cereus
 • شمارش و جداسازی سودوموناس Pseudomonas
 • شمارش کلی میکروارگانیسم ها    Microbial Total Count
 • کمپیلوباکتر  Campylobacter jejuni
 • یرسینیا انتروکولیتیکا  Yersinia enterocolitica
 • لیستریا مونو سایتوژنز listeria mono cytogeneses
 • شمارش کلی میکروب های هوازی مزوفیل  Mesophilic Aerobic Bacteria
 • شمارش کلیفرم ها  Coliform

کشت آسپرژیلوسهای های توکسین زا Toxigenic Aspergillus