آزمایشگاه بیوتکنولوژی

موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق در راستای رسالت خود با اتکا به امکانات فنی– تخصصی اقدام به راه اندازی آزمایشگاه بیوتکنولوژی نموده است. برخی از خدمات این ازمایشگاه به شرح ذیل می باشد :

- امکان تعیین بعضی از تقلبات در مواد غذایی با روش ها و تکنیکهای مبتنی بر استخراج،   PCR (polymerase Chain Reaction)و الکتروفورز DNA ,تعیین ویژگی های خاص فیزیکو شیمیایی و یا ردیابی و تعیین مقدار مواد غیر مجاز در مواد غذایی می باشد.

- پس از ورود محصولات کشاورزی تراریخته (دستورزی شده ژنتیکی) یا GMO(Genetically Modified Organism) به بازارهای مصرف جهانی، قوانینی جهت برچسب‌گذاری (Labeling)  این محصولات در برخی کشورها وضع گردید و تقاضا جهت انجام آزمایشهای تشخیص GMO  افزایش یافت. از این رو وجود مراکزعلمی -آزمایشگاهی که قادر به تشخیص این نوع مواد دست ورزی شده ژنتیکی باشند در ایران ضرورت یافت.

در همین راستا موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق با تکیه بر دانش و تجربیات کارشناسان خود در زمینه علوم نوین زیست‌فناوری و از طریق روش‌های مولکولی اقدام به راه اندازی آنالیزهای مربوطه جهت تشخیص  دستورزی ژنتیکی درطیف وسیعی ازمحصولات نمود .

  • همچنین تشخیص نوع و سویه های خاص باکتریایی (Bacterial spp) یکی دیگر از امکانات و خدماتی است که گروه بیوتکنولوژی موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق می تواند در اختیار متخصصین علمی ومحققین دانشگاهی قرار دهد .