آموزش

موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق جهت ارتقاء سطح علمی و فنی کادر خود و همچنین دیگر سازمان ها در هر سال دوره های تخصصی مختلفی را در زمینه آنالیز دستگاهی و روشهای مختلف استخراج برگزار می نماید. این دوره ها با هدف افزایش مهارت کابران دستگاه های آنالیتیک در سطوح مقدماتی و پیشرفته طراحی گردیده است و شرکت کنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم نظری برای کاربری هر دستگاه با اجزاء و قطعات مختلف آن آشنا شده و در بخش کارگاه ها می توانند به صورت عملی روشهای مورد نیاز را فراگیرند.

در حال حاضر دوره های تخصصی زیر نیز  توسط گروه آموزشی موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق ارائه می گردد.

 • استخراج و آماده سازی نمونه .
 • کروماتوگرافی گازی  . GC
 • کروماتوگرافی مایع  .LC
 • کرو ماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی  . GC-MS
 • جذب اتمی  . AAS
 • کاربرد روش های آماری در پردازش داده ها و ارزیابی نتایج .
 • همچنین این موسسه در جهت اعتلای دانش روز جامعه موفق به اخذ مجوز آموزش از سازمان فنی و حرفه ای در زمینه های تخصصی فعالیت حرفه ای خود، به شرح ذیل شده است :

 • رشته های مدیریت صنایع .

 • رشته های صنایع غذایی .

 • رشته های خدمات امور اداری و آموزشی.

 • زیست فناوری .

 • و رشته بهداشت و ایمنی .

 • لیست حرفه های فنی و حرفه ای