اخبارتاریخ انتشار: 14:16:28 - 00/10/05

درج QR Code در نتایج آزمون

موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق جهت اعتباربخشی در نتایج آزمون صادره با درج کد QR  ، قابلیت ردیابی و صحت آن را میسر کرده است. زین پس با اسکن کد QR مندرج در نتیجه آزمون نسبت به وضعیت انطباق و صحت نتیجه آزمون آگاه خواهید شد.