اخبارتاریخ انتشار: 13:06:09 - 02/06/11

کارگاه آموزشی

موسسه امین آزمای شرق با همکاری شرکت بسپار پایش پارس برگزار می کند:
✅ کارگاه تخصصی HPLC بصورت عملیدر کنار دستگاه